Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej („RODO”) podaję informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest TARO ROMAN GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tymienicach, Tymienice 84b, 98-220 Zduńska Wola.
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować ze Spółką pod adresem powyżej wskazanym lub e-mail: taro@taro.pl..
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki. Dotyczy to również monitoringu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki z wykorzystaniem monitoringu znajdującego się na terenie siedziby Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Odbiorcy danych Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, księgowym, prawnikom, informtykom
Czas przechowywania danych Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych koniecznych do zawarcia umowy jest niezbędne do jej zawarcia  i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

tel +48 43 823 60 81 | fax +48 43 823 53 66

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE